Home | Projects

Projects

порект по ЕС

На 17.06.2024 г. МИНЕРАЛКОМЕРС АД сключи договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възстановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС BG-RRP-3.008-0163-C01 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика".

Обща цел на проекта: Основната цел на предложението за изпълнение на инвестиция е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова икономика, чрез въвеждане на кръгови модели за използване на ресурсите и внедряване на неутрални по отношение на климата методи и технологии за производство и потребление на продуктите на предприятието, която основна цел пряко кореспондира с целите на „Програма за икономическа трансформация“ (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия“ на Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ).

Специфични цели на проекта са:

 1. Трансформация на производствените процеси, чрез преминаване към кръгови модели;
 2. Повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове;
 3. Прилагане на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, за екологичен преход в дейността на предприятието.

Планираният за закупуване Инсталация за фина филтрация на твърди частици- 1 бр. ще допринесе за постигането на тези цели.

Очакваният ефект е предприятието да трансформира производствените си процеси чрез преминаване към кръгови модели за повишаване на ресурсната ефективност и ограничаване на емисиите на парникови газове. В допълнение, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ върху околната среда, допринасяйки за екологичния преход в дейността на предприятията.

Обща стойност на проекта: 350 000.00 лв., от които 175 000.00 лв. европейско финансиране.

Очакваните резултати от подкрепата по проекта са:

 • Придобиване на нови технологии за въвеждане на следните кръгови модели:
 • Намаляване образуването на отпадъци;

Минералкомерс АД взе участие в HANNOVER MESSE 2024

порект по ЕС порект по ЕС порект по ЕС

Участието на „Минералкомерс" АД в Международно изложение за индустриални технологии, оборудване и поддоставки HANNOVER MESSE 2024, 22-26.04.2024 г., гр. Хановер, Германия е финансирано от Европейския фонд за регионално развитие със средства по Проект BG16RFPR001-1.002-0001 „Реализация на мерки за интернационализация на българските МСП чрез подкрепа дейността на Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия" по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 г. Общата стойност на финансирането е 24 705.88 лв.

порект по ЕС

Договор BG-RRP-3.0060148-C01

порект по ЕС

"Минералкомерс" АД стартира изпълнение на проект BG-RRP-3.0060148-C01 "Изграждане на фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии ". 02 януари 2024 г.

На 28.11.2023 г. "Минералкомерс" АД сключи Договор за финансиране № BG-RRP-3.0060148-C01 "Изграждане на фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии " по "Програма за икономическа трансформация" (ПИТ) към компонент "Интелигентна индустрия" на Националния план за възтановяване и устойчивост (НПВУ).

Целите на инвестицията са насочени към възтановяване и развитие на икономическия потенциал за растеж и конкурентноспособността на предприатието чрез намаляване на енергийните разходи и зависимостта от свободния пазар на електроенергия.

По проекта ще бъде изпълнена дейност за изграждане на 1 бр. нова фотоволтаична инсталация за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в комбинация с локални съоръжения за съхранение на енергия (батерии) в собствен имот на предприятието в с. Хрищени.

Изпълнението на инсталацията ще доведе до:

 • Осигуряване на относителна независимост и гъвкавост при енергопотреблението, необходимо за осъществяване на основната дейност на предприятието;
 • Намаляване на енергийните разходи;
 • Подобряване на енергийната ефективност;
 • Намаляване на въглеродния отпечатък от дейността.

Очакваните резултати от изпълнението на инвестицията са: изградена 1 бр. фотоволтаична система с батерии. с която дългосрочно ще се осигурява икономически достъпна енергия за основната дейност на "Минералкомерс" АД.

Обща стойност на проекта: 626 780.00 лв., от които 313 390.00 лв. безвъзмездно финансиране.


-- www.eufunds.bg --

Проект № BG-RRP-3.0060148-C01 "Изграждане на нови фотоволтаични системи за собствено потребление в комбинация с батерии", финансиран по Програмата за икономическа трансформация (ПИТ) към компонент „Интелигентна индустрия"на Националния план за възстановяване и устойчивост. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Европейския съюз – NextGenerationEU. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Минералкомерс" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и на СНД на ПИТ.

Реализирани проекти

Договор BG-RRP-3.004-0545-C01

порект по ЕС

На 10.04.2023 г. "Минералкомерс" АД сключи договор за финансова помощ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възтановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС № BG-RRP-3.004-0545-C01 "Технологична модернизация в предприятието".

Обща цел на проекта: Повишаване ефективността на производствените процеси, постигане на по-висока производителност, намаляване на производствените разходи и оптимизиране производствената верига "Минералкомерс" АД. Основната цел на проектното предложение води до постигане на целта на процедура BG-RRP-3.004 "Технологична модернизация".
Ппланираните за закупуване високотехнологични дълготрайни активи: Синтез колона 1 бр. и Софтуер за производство на силициев диоксид - 1 бр. ще допринесат за постигането на следните цели:

 • Повишаване ан ефективността на производствения процес;
 • Постигане на по-висока производителност;
 • Намаляване на производствените разходи;
 • Оптимизиране производствената верига.

Очакваният ефект е възтановяване на икономическия потенциал на предприятието от периода преди Covid пандемията и създаване на условия за разтеж и развитие чрез цифровизация на производствените процеси с цел разширяване на дейността. Допълнително, инвестицията по процедурата е съобразена с изискванията на принципа на "ненанасяне на значителни вреди" върху околната среда и ще допринесе за екологичния преход на страната.

Обща стойност на проекта: 585 500.00 лв., от които 292 750.00 лв. европейско финансиране.

Очаквани резултати: от подкрепата по проекта са:

 • Цифровизация на производствения процес;
 • Разширяване на производствения капацитет;
 • Повишаване на ефективността и производителността на производствения процес;
 • Намаляване на производствените разходи;
 • Оптимизиране на производствената верига на "Минералкомерс" АД.

Всички предвидени за изпълнение дейности по проекта, както и самата инвестиция са съобразени с изискванията на принципа за "ненанасяне на значителни вреди" върху околната среда и допринасят за екологичния преход на страната.


-- www.eufunds.bg --

Проект № BG-RRP-3.004-0545-C01 "Технологична модернизация в предприятието", финансиран по Програма за икономическа трансформация от Националния план за възтановяване и устойчивост, съфинансиран от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за икономическа трансформация от Националния план за възтановяване и устойчивост, съфинансирана от Европейския съюз чрез СледващоПоколениеЕС. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от „Минералкомерс" АД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на ЕС и УО.